bayadha va nabayadhaye zendegi

Three things in life that are never certain
  سه چیز در زندگی پایدار نیستند

 

Dreams
 رویاها
 
 
Success

 موفقیت ها
 
 
Fortune

 شانس

 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

 

 
Three things in life that, once gone, never come back
   سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند
 
 Time
  زمان
 
 Words
  گفتار
 
 Opportunity
  موقعیت
 
  
 
 Three things that destroy us
  سه چیز ما  را نابود می کنند
 
  Arrogance
 تکبر
 
  Greed
 زیاده طلبی
 
  Anger
 عصبانیت
 

  
 Three things that build humans

سه چیز انسانها را می سازند
  
  Hard Work

 

 

 

  سخت کوشیدن
  
 Sincerity

 صمیمیت
 
  Commitment

 تعهد
 
  
   Three things in life that are most valuable  
 سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی
 
 Love

  عشق
 
 Self-Confidence

  اعتماد به نفس
 
 Friends

  دوستان
 
  
 Three things in life that may never be lost
   سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد
 
  Peace

 آرامش
 
  Hope

 امید
 
  Honesty

 صداقت

  
  Happiness in our lives has three primary principles
  خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
 
  Experience of Yesterday

  تجربه از دیروز
 
 Use Today's

  استفاده از امروز
 
  Tomorrow's Hope

  امید به فردا
 
Ruin in our lives is based on three principles
  تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
 
 Regretting Yesterday
   حسرت دیروز
 
 Waste Today
  اتلاف امروز
 
 Fear of Tomorrow

 

  ترس از فردا

 

 

 

 
 
/ 2 نظر / 26 بازدید
farhad

slm saraye aziz Hamije beyadtam va midunam unqad ehsaset latifo dos dajtanie k hame azinke b veblage u sar bezanan hatman khojhal mijan. Behtarinharo barat arezo daram. Lahzatat naz...

حیدر

سلام مطلب قشنگی نوشتی ی معذرت خواهی از این که دیر آپ کردم و دیر به دیر میرسم بیام تو وبه قشنگت _______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم منتظرم