معنای عشق

بود هر که بود از بود او بود / هست هر که هست از هست اوست

شهریور 92
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
اسفند 86
26 پست
بهمن 86
13 پست